Projektai

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

 
Projekto vykdytojas UAB „Baltec CNC Technologies“ 2020 m. gruodžio 21 dieną pradėjo vykdyti projektą „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 543.844,18 eurų, o projekto įgyvendinimui skiriama iki 310.861,33 eurų projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos socialinio fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto tikslas - užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos lygio tobulinimą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą persiorientuoti į sparčiai kintančias apdirbamosios pramonės sektoriaus veiklas ir reikalavimus.

Projektas skirtas gamybinių įmonių darbuotojų mokymams darbo vietoje, kurių metu bus keliama jų kvalifikacija pagal parengtas neformalias mokymo programas.

Projektu metu siekiama apmokyti 244 gamybinių įmonių darbuotojų, todėl projektas vykdomas su 10 partnerių, kurie susiduria su analogiška darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo problema.

Spręsdami kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą, darbdaviai dažnai apmoko norinčius dirbti darbo vietoje arba labiau automatizuoja gamybos procesą, tokiu atveju darbuotojų poreikis gali mažėti, bet kvalifikaciniai reikalavimai jiems auga.

Norint spręsti kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą būtinas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, jų kompetencijų kėlimas ir mokymas. ES finansavimas padeda sudaryti sąlygas darbuotojų mokymams pameistrystės forma ir taip jas aprūpinti konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais.

Projekto metu parengtos programos atitinka inžinerinės, maisto pramonės ir paslaugų sektoriaus poreikius, siekiant pritaikyti darbuotojų žinias ir įgūdžius konkrečiai darbo vietai.

Projekto nauda dėl neformalių mokymų pameistrystės forma svarbi dėl naudos, kurią gauna projekto dalyviai – įmonės ir mokiniai.  Įmonės, dalyvaudamos projekte, gaus darbuotojus parengtus pagal konkrečios darbo vietos reikalavimus.

Projekto metu bus sudaromos  sąlygos  mokiniams  įgyti  konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Be to, mokiniai mokymų metu gaus kvalifikacijos tobulinimo galimybes, kels žinias, įgaus naujų įgūdžių, kurie toliau bus naudingi ieškant naujų įsidarbinimo galimybių. Tokiu būdu esami darbuotojai bus motyvuojami, o savo darbu įmonėms savo darbu sukurs pridedamąją vertę.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis - 2020.12.21 - 2022.12.21