Projektai

Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

 
Projekto vykdytojas BCT 2017 m. birželio 1 dieną pradėjo vykdyti projektą „Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01-0005) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827.
 
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 668.921.12 eurų, o projekto įgyvendinimui skiriama iki 334.460,56 eurų projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
 
Projekto tikslas - užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos lygio kėlimą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą persiorientuoti į sparčiai kintančias apdirbamosios pramonės ir paslaugų sektoriaus veiklas bei reikalavimus.
 
Projektas skirtas gamybinių ir paslaugų įmonių darbuotojų mokymams darbo vietoje, kurių metu bus keliama jų kvalifikacija. Pagrindinis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, kai mokiniai bus apmokomi darbo vietoje pagal neformaliojo švietimo programas.
 
Projektas vykdomas kartu su 21 partneriu, iš gamybos ir paslaugų sektoriaus, kurie susiduria su kvalifikacijos kėlimo problema, siekiant išlikti konkurencingais rinkoje.
 
Projekto pagrindinė veikla - neformalių mokymo programų vykdymas įmonių darbo vietose. Projekto vykdytojo ir partnerių įmonėse pradėti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo darbo vietoje mokymai pagal 15 neformalių mokymo programų. Siekiant geriau pritaikyti mokinio žinias ir įgūdžius konkrečiai darbo vietai, būtina plėtoti praktinę mokymo formą darbo vietoje pagal darbdavių reikalavimus. Tokiu būdu didėja dirbančių asmenų konkurencingumas, didėja žinių ir gebėjimų kompetencijos, gerėja ekonominiai ir socialiniai rodikliai.
 
Projekto nauda dėl neformalių mokymų pameistrystės forma svarbi dėl naudos, kurią gauna projekto visi dalyviai – įmonės ir mokiniai. Įmonės gaus darbuotojus parengtus pagal konkrečios darbo vietos reikalavimus. Įmonių dirbantieji patys dalyvaus profesiniame mokyme, nes jie geriau supranta mokymosi darbo vietoje ir nuolatinio tobulinimosi svarbą. Įmonės, kurios investuoja į naujų technologijų diegimą mokomiems darbuotojams suteiks geresnes praktines žinias. Projekto metu bus sudaromos  sąlygos  žmogui  įgyti konkrečiai darbo vietai reikalingas kompetencijas. Mokiniai mokymų metu gaus kvalifikacijos tobulinimo galimybes, kels žinias, kompetenciją, įgaus naujų įgūdžių, kurie toliau bus naudingi ieškant naujų įsidarbinimo galimybių. Tokiu būdu esami darbuotojai bus motyvuojami, o savo darbu įmonėms sukurs pridėtinę vertę.
 
Atlikus visas programoje numatytas praktines veiklas bei savarankiškas užduotis realiomis darbo sąlygomis, bus parengti darbo rinkai aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai pagal reikalingus įgūdžius konkrečiai darbo vietai. Svarbiausia, kad projekto metu siekiama aprūpinti verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais ir užtikrinti mokymo atitiktį esamam darbo rinkos poreikiui.
 
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis - 2017.06.01 - 2019.06.01